Skip to main content

Candida PGR paletė (albicans, tropicalis, dubliniensis, parapsilosis, glabrata, krusei, lusitaniae)

32,20